شماره های تماس

شماره تلفن فرمانداری بانه: 08734264502    -    08734260118

بخشداری مرکزی: 08734268700

بخشداری نمشیر: 08734623222

بخشداری ننور: 08734823244

بخشداری آرمرده: 08734423299

آدرس ایمیل ارتباط با فرمانداری: farmandari.baneh@gmail.com