آخرین خبرهای مربوط به امور بانوان

وظایف و اهداف دفتر امور بانوان

الف: ایجاد بانک اطلاعات زنان شهرستان ب: بررسی و مطالعه مسائل و مشکلات زنان در خانواده و جامعه ج: آموزش و توانمندسازی NGO های زنان

ادامه...29 آذر 89