اخبار انتخابات

آگهی انتخابات

جهت اطلاع شهروندان گرامی ، آگهی انتخابات به شرح ذیل اعلام میگردد:

ادامه...13 خرداد 92

نتایج انتخابات

آگهی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری

در اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری به اطلاع کلیه اهالی شهرستان بانه می رساند در نتیجه انجام انتخابات که در روز 24/3/92 در شهرستان بانه به عمل آمد جمع آرای ماخوذه 54120 برگ بود که در نتیجه اشخاص زیر می باشد :  

ردیف

نام و نام خانوادگی

دارای

 

1

آقای حسن روحانی

41265

رای

2

آقای محمد باقر قالی باف

3513

رای

3

آقای محسن رضائی میرقائد

2727

رای

4

آقای سعید جلیلی   

2122

رای

5

آقای علی اکبر ولایتی

842

رای

6

آقای سید محمد غرضی

333

رای

اینک در اجرای ماده 80 قانون انتخابات ریاست جمهوری از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 2 روز هیات اجرایی در محل فرمانداری شهرستان بانه برای قبول شکایات آماده می باشد. در ضمن برابر تبصره 2 ماده فوق شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل ( نام ، نام خانوادگی ، شغل ، نشانی کامل ، شماره تلفن ) در صورت داشتن تلفن ( و اصل امضای شاکی را داشته باشد . هم چنین با توجه به تبصره 3 ماده مذکور ، در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک و مغرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد ، قابل تعقیب و پیگیری است.

مسعود منصوری - فرماندار شهرستان بانه

 

آگهی نتیجه انتخابات شهرستان بانه

بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم شهر بانه تابع بخش مرکزی شهرستان بانه میرساتد ، با توجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر در روز جمعه مورخ 24/3/92 نتایج  شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این شهر به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل می باشد: 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

دارای

 

1

شب بو محمدیانی

محمد

6605

رای

2

وریا وثوقی

رئوف

6275

رای

3

مصطفی شهیدی

دارا

3937

رای

4

فریده مولوی

محمد امین

3909

رای

5

سامان مهران

محمد علی

3785

رای

6

سعدالله عزیز پور

محمد

3634

رای

7

بهاالدین آرام

محمد کریم

3446

رای

8

سیامک بسطامی

حبیب الله

3342

رای

9

محمد علی مسلمی

جلیل

3276

رای

10

ماجد رستمی

مصطفی

3250

رای

11

کمال مرادی بانه

محمد

3149

رای

12

وریا عزیزی

صدیق

2898

رای

13

رحمن لطفی اقدم

محمد رشید

2823

رای

14

ادریس قادری

کریم

2717

رای

15

لقمان آزادی

احمد

2601

رای

16

جمال اعتماد

عویض

2512

رای

17

صلاح الدین عزت پناه

عمر

2478

رای

18

رزگار محمدی

مصطفی

2471

رای

19

خالد مرادی

عبدالخالق

2430

رای

20

فرهاد جباری

عبدالله

2423

رای

21

انور قادری

عبدالحمید

2332

رای

22

عبدالواحد رفاعی

محمد امین

2228

رای

23

هوشیار محمد زاده

علی

2130

رای

24

عطا شریفی

رحیم

1847

رای

25

مصطفی فتاح پور

اسماعیل

1786

رای

26

محمد رشید زاده

محمد کریم

1533

رای

27

ابوبکر فاطمی

محمد

1392

رای

28

رضا یاراحمدی

کریم

1381

رای

29

حسام الدین رحیمی

حسن

1278

رای

30

علی فقیه زاده

صادق

1251

رای

31

خالد مصطفایی

عمر

1189

رای

32

علی احمدی بله جر

حسین

1175

رای

33

عثمان صالح زاده

صالح

1059

رای

34

نجم الدین خدایی

عبدالرحمن

998

رای

35

هومن طهماسبی

محمد حسن

889

رای

36

رضا امین زاده

عبدالقادر

576

رای

37

محمد ابراهیمی نیا

کریم

342

رای

38

انور کدخدا محمدی

حسن

330

رای

39

بختیار جدیدی

عثمان

79

رای

 

اینک در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشورو ماده 70 آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر ، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 2 روز هیات اجرایی در محل فرمانداری آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد.

 شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل ( نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد. 

مسعود منصوری - فرماندار شهرستان بانه

 

آگهی نتیجه  اخذ رای انتخابات شهرکانی سور

 بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم شهر آرمرده تابع بخش آرمرده شهرستان بانه میرساتد ، با توجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر در روز جمعه مورخ 24/3/92 نتایج  شمارش آراء نامزدهای انتخاباتی شورای اسلامی این شهر به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل می باشد:

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

دارای

 

1

رئوف سعیدی

سعید

487

رای

2

لقمان رحیم پور

محمد علی

392

رای

3

عثمان شریفی

شریف

382

رای

4

سید عزیز علوی

بابا شیخ

364

رای

5

کریم فتاحی

معروف

347

رای

6

حیدر کریم زاده

غفور

232

رای

7

آرام محمد زاده

عبدالله

220

رای

8

عبدالله خلیفه

اسعد

214

رای

9

رحیم محمد زاده

حسین

195

رای

10

بهمن احمدی

محمد طاهر

116

رای

11

هیمن محمدی

احمد

95

رای

12

معارف سعیدی

علی

41

رای

اینک در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشورو ماده 70 آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر ، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 2 روز هیات اجرایی در محل فرمانداری آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد.

 شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل ( نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد. 

مسعود منصوری - فرماندار شهرستان بانه

 

آگهی نتیجه  اخذ رای انتخابات شهرآرمرده

 بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم شهر آرمرده تابع بخش آرمرده شهرستان بانه میرساتد ، با توجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر در روز جمعه مورخ 24/3/92 نتایج  شمارش آراء نامزدهای انتخاباتی شورای اسلامی این شهر به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل می باشد:

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

دارای

 

1

گلاویژ رسولی

مولود

611

رای

2

ناجی صبر آور

محمد

381

رای

3

مهدی محمودی

علی

314

رای

4

محمد درویشی

محمد صالح

286

رای

5

محمود امینی

علی

253

رای

6

عبدالله صالحی

مصطفی

241

رای

 

اینک در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشورو ماده 70 آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر ، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 2 روز هیات اجرایی در محل فرمانداری آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد.

 شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل ( نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد. 

مسعود منصوری - فرماندار شهرستان بانه

 

آگهی نتیجه  اخذ رای انتخابات شهر بوئین

 بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم شهر بوئین تابع بخش ننور شهرستان بانه میرساتد ، با توجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر در روز جمعه مورخ 24/3/92 نتایج  شمارش آراء نامزدهای انتخاباتی شورای اسلامی این شهر به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل می باشد:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

دارای

 

1

محمد فرج پور

جلال

231

رای

2

سالار غفوری

احمد

221

رای

3

ابراهیم معروفی

محمد صالح

220

رای

4

ناصر عزیزی

عبدالله

174

رای

5

آریتا ذوالفقاری

صالح

150

رای

6

عبدالباقی طلائی

شریف

143

رای

7

بختیار صدیقی

صالح

114

رای

8

قادر فرجی

صالح

101

رای

9

شریف عبدالله پور

محمود

15

رای

   

اینک در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشورو ماده 70 آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر ، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 2 روز هیات اجرایی در محل فرمانداری آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد.

 شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل ( نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد. 

 

مسعود منصوری - فرماندار شهرستان بانه