امور بانوان

الف: ایجاد بانک اطلاعات زنان شهرستان ب: بررسی و مطالعه مسائل و مشکلات زنان در خانواده و جامعه ج: آموزش و توانمندسازی NGO های زنان

 الف: ایجاد بانک اطلاعات زنان شهرستان

 

1- تشکیل جلسات دفتر امور بانوان شهرستان

 

2- تهیه شناسنامه آماری بانوان شهرستان براساس دستورالعمل ابلاغی دفتر امور بانوان استانداری

 

ب: بررسی و مطالعه مسائل و مشکلات زنان در خانواده و جامعه

 

1- انجام پژوهش در خصوص شناخت مسائل و مشکلات زنان شهرستان

 

2- تشکیل گروه کارشناسی با عضویت هر یک از دستگاهها و نهادها ذیربط به منظور بررسی و ارائه راهکارهای علمی ، کاربردی جهت کاهش مسائل و مشکلات زنان

 

ج: آموزش و توانمندسازی NGOهای زنان

 

1- فراهم نمودن امکانات مادی و معنوی برای تأسیس و فعال سازی تشکلهای غیردولتی زنان

 

2- ایجاد هماهنگیهای لازم بین دستگاهها و نهادهای ذیربط به منظور تسهیل مراحل ثبت و تأسیس تشکلهای غیر دولتی زنان

 

3- ایجاد هماهنگی و تعامل منطقی بین دستگاههای اجرایی و تشکلهای غیردولتی در جهت کاهش تصدی گری دستگاهها و واگذاری این امور به تشکلها

 

بازدید [ 2052 ]
برچسب ها