اخبار

بازدید از پروژه های روستایی

بازدید فرماندار بانه و مدیر کل دفتر امور روستایی استان و بخشدار مرکزی از پروژه های عمرانی روستای سونج سفلی

بازدید فرماندار بانه و مدیر کل دفتر امور روستایی استان و بخشدار مرکزی از پروژه های عمرانی روستای سونج سفلی

بازدید فرماندار بانه و مدیر کل دفتر امور روستایی استان و بخشدار مرکزی از پروژه های عمرانی روستای سونج سفلی

 

ساماندهی مسیر چشمه دائمی روستا

احداث پل بر روی آبراه فصلی

احداث کانال سنگی به طول ۲۴۵ متر مکعب

اعتبار هزینه شده: ۶۸۰ میلیون ریال از محل اعتبارات دهیاری (اعتبارات ماده ۵۸ گردشگری)

بازدید [ 21 ]