اخبار

فرمانداری بانه

با حضور استاندار کردستان، مشکلات و نارسایی‌های اجرای طرح ساماندهی مبادلات مرزی از طریق بازارچە سیرانبند بانە مورد بررسی قرار گرفت.

با حضور استاندار کردستان، مشکلات و نارسایی‌های اجرای طرح ساماندهی مبادلات مرزی از طریق بازارچە سیرانبند بانە مورد بررسی قرار گرفت.

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی فرمانداری بانه، بهمن مرادنیا در دیدار با فرماندار و فعالان اقتصادی، وارد کنندگان، جمعی از معتمدین شهرستان بانە و رئیس شورای اسلامی و شهردار بانه، با بیان اینکە بە دنبال حل اساسی و ریشەای مشکلات است گفت: در زمینه اجرای طرح ساماندهی مبادلات مرزی در کردستان دیدارهایی با معاون اول رئیس جمهور و مقامات مسول انجام شدە است کە امیدواریم در کمترین زمان بە نتیجە برسد.
وی با بیان اینکە برای رفع نواقص و کاستی های این طرح و رفاە حال تجار و کسبە در شهرستان‌های مرزی، زمان بیشتری را درخواست کردەایم، افزود: نتیجە مجموعە رایزنی ها و مکاتبات در این زمینه، به زودی بە اطلاع مردم خواهد رسید.
مرادنیا تمرکز مرزنشینان کردستانی بر مبادلات مرزی بە عنوان تنها منبع درآمدی را آسیب زا دانست و گفت: ممکن است این مبادلات در گذر زمان و بە هر دلیلی دچار تغییر و تحولاتی شود و بر همین اساس لازم است به دنبال منابع درآمدی و کارهای تولیدی دیگری نیز باشیم.
استاندار کردستان تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی این استان و شهرستان بانە را بە سرمایە گذاری در زمینه های تولیدی فراخواند و اظهار داشت: در کنار مبادلات مرزی، لازم است بە موضوع کشاورزی، پرورش آبزیان، کشت گلخانەای و صنایع تبدیلی توجە بیشتری شود.
مرادنیا ایجاد منطقە آزاد در بانە و مریوان را یکی دیگر از راه‌های توسعە کردستان و ایجاد رونق در کار و تولید برشمرد و گفت: امیدواریم تا قبل از آغاز سال نو و یا در اوایل سال آینده طرح ایجاد منطقە آزاد در صحن علنی مجلس مطرح و تصویب شود.
وی در ادامە سخنان خود مردم بانە را مردمانی با فرهنگ و یار و همراە نظام خواند و ادامە داد: ما باید بە همدیگر اعتماد کنیم و کاری نکنیم کە موجبات سو استفادە بیگانگان و دشمنان را فراهم کند.
مرادنیا با بیان اینکە خود را در مقابل همە اقشار جامعە و حل مشکلات آنان به صورت ریشەای مسئول می داند گفت: اجازە ندهیم بعضی مسایل  بە امنیت پایدار استان کردستان خدشە وارد کند.
استاندار کردستان مبادلات مرزی بە عنوان تنها منبع درآمدی را آسیب زا دانست و گفت: ممکن است این مبادلات در گذر زمان و بە هر دلیلی دچار تغییر و تحولاتی شود و بر همین اساس لازم است به دنبال منابع درآمدی و کارهای تولیدی دیگری نیز باشیم.

 

بازدید [ 216 ]
برچسب ها