بخشداری آرمرده

بخش آرمرده
دهستان پشت آربابا
دهستان بله كه
شهر: آرمرده

این شهر در بخش آرمرده شهرستان بانه قرار گرفته است. جمعیت این شهر در سال 1395، برابر با 2305 نفر بوده است.

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش آرمرده شهرستان بانه در سال 1395 برابر با 7054 نفر بوده است.

 

پرسنل بخشداری آرمرده

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

بخشدار

آقای جلال شهیدی

ناظر فنی دهیاری  آقای حکیم محمد مرادی 

کارشناس امور اجتماعی و انتخابات

آقای کریم بارانی

کارشناس امور سیاسی و انتظامی  نژاد جهانی 

 امور خدماتی

آقای مجید شریف زاده

بازدید [ 2053 ]
برچسب ها