بخشداری آرمرده

بخش آرمرده
دهستان پشت آربابا
دهستان بله كه
شهر: آرمرده


این شهر در بخش آرمرده شهرستان بانه قرار گرفته است. جمعیت این شهر در سال 1395، برابر با 2305 نفر بوده است.

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش آرمرده شهرستان بانه در سال 1395 برابر با 7054 نفر بوده است.

 

پرسنل بخشداری آرمرده

 

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

1

بخشدار

آقای جلال شهیدی

2

کارشناس امور اجتماعی و انتخابات

آقای فرزاد خدری

3

کارشناس مالی دهیاری ها

آقای هادی خانی

4

ناظر فنی دهیاری ها

آقای آرش حاجی حسنی

5

دبیرخانه و بایگانی

آقای حامد صلاحی سنندج

6

متصدی خدمات عمومی

آقای عبدالمجید شریف زاده

بازدید [ 2560 ]
برچسب ها