گزارشات تصویری

برگزاری مراسم معرفی امام جمعه جدید بانه با حضور سرپرست فرمانداری و مسئولین ادارات و نهادهای شهرستان بانه, جمعی از علما, روحانیان و معتمدین منطقه

برگزاری مراسم معرفی امام جمعه جدید بانه با حضور سرپرست فرمانداری و مسئولین ادارات و نهادهای شهرستان بانه, جمعی از علما, روحانیان و معتمدین منطقه
برگزاری مراسم معرفی امام جمعه جدید بانه با حضور سرپرست فرمانداری و مسئولین ادارات و نهادهای شهرستان بانه, جمعی از علما, روحانیان و معتمدین منطقه
برگزاری مراسم معرفی امام جمعه جدید بانه با حضور سرپرست فرمانداری و مسئولین ادارات و نهادهای شهرستان بانه, جمعی از علما, روحانیان و معتمدین منطقه
برگزاری مراسم معرفی امام جمعه جدید بانه با حضور سرپرست فرمانداری و مسئولین ادارات و نهادهای شهرستان بانه, جمعی از علما, روحانیان و معتمدین منطقه
برگزاری مراسم معرفی امام جمعه جدید بانه با حضور سرپرست فرمانداری و مسئولین ادارات و نهادهای شهرستان بانه, جمعی از علما, روحانیان و معتمدین منطقه
برگزاری مراسم معرفی امام جمعه جدید بانه با حضور سرپرست فرمانداری و مسئولین ادارات و نهادهای شهرستان بانه, جمعی از علما, روحانیان و معتمدین منطقه
برگزاری مراسم معرفی امام جمعه جدید بانه با حضور سرپرست فرمانداری و مسئولین ادارات و نهادهای شهرستان بانه, جمعی از علما, روحانیان و معتمدین منطقه
برگزاری مراسم معرفی امام جمعه جدید بانه با حضور سرپرست فرمانداری و مسئولین ادارات و نهادهای شهرستان بانه, جمعی از علما, روحانیان و معتمدین منطقه