اخبار

قوانین تبلیغاتی انتخابات مجلس

بر اساس آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، قوانین تبلیغات انتخابات مجلس به شرح زیر است.

بر اساس آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، قوانین تبلیغات انتخابات مجلس به شرح زیر است.

فصل چهارم : تبلیغات
ماده 39 ـ از زمان ثبت نام داوطلبان تا هنگام شروع تبلیغات رسمی ، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان نامزد نمایندگی مجلس ممنوع می باشد .
مـاده 40 ـ تـبلـیغات انتـخـاباتی نـامزدهای نمایندگی هشـت (8) روز قبل از روز اخذ رأی آغاز می شود و دقیقاَ بیست و چهار (24) ساعت قبل از شروع اخذ رأی پایان می پذیرد .
ماده 41 ـ چنانچه نامزدهای انتخاباتی بخواهند در آثار تبلیغاتی از اعلام نظر شخصیتها در تأیید خود استفاده کنند ، لازم است اولاَ اعلام نظر شخصیـتها بـدون ذکر عنوان و مسئولیت باشد ، ثانیاَ مدرک کتبی امضا شده ایشان ، تسلیم هیأت اجرائی شده باشد .
ماده 42 ـ پس از اعلام حمایت گروههـا و مـجامع و اقـشار مختلـف بـه نامـزد مورد نظر ، وی می تواند حمایت آنان را در آثار تبلیغاتی مجاز خود درج و منتشر نماید .
ماده 43 ـ نصب هرگونه تابلو که نشان دهنده مکان ستاد تبلیغات انتخاباتی نامزدها باشد ، بلامانع است.
ماده 44 ـ عکس برای تراکت ، زندگی نامه و جزوه در صورت رعایت موارد زیر ، نوع و محدودیت خاص دیگر نداشته و رنگی یا غیر رنگی بودن کاغـذ یا نـوشتـه آثـار تبـلیغاتی مجاز بلامانع است . مقصود از تراکت ، هرنوع مطلب و عکس مجاز تبلیغاتی است که در قطع حداکثر 15 * 20 سانتی متر از کاغذ یا مقوا چاپ و منتشر می گردد . زندگی نامه و جزوه نیز هرنوع مطلب و عکس مجاز تبلیغاتی است که به صورت دفتر یا کتاب منتشر شده و اندازه صفحات آن نباید از 15 * 20 سانتی متر تجاوز نماید .( بر اساس اصلاحیه قانون مصوب 95/3/3 مجلس شورای اسلامی اندازه آثار تبلیغاتی شامل کاغذی، پارچه ای، مقوایی، فلزی یا هر جنس دیگر حداکثر در قطع 50*70 و بر اساس تبصره 2 (الحاقی 86/12/1) ماده 57 قانون، اندازه عکس حداکثر در قطع 10*15 مجاز می باشد)
ماده 45 ـ این ماده حذف گردید .
ماده 46 ـ نصب هرگونه آثار تبلیغاتی به صورت پلاکارد توسط اقشار ، گروهها و احزاب و جمعیتها به شرطی مجاز است که فقط در جهت تشویق و ترغیب شرکت مردم در انتخابات باشد و ذکری از اسامی نامزد یا نامزدهای خاصی نداشته باشد .
ماده 47 ـ نامزدهای انتخاباتی می توانند با استفاده از آثار تبلیغاتی مجاز به صورت مشترک نیز تبلیغات انتخاباتی داشته باشند.
مـاده 48 ـ نـصب و استفـاده از بلـندگو صرفاَ در محل ستاد تبلیغاتی نامزدها و محل سخنرانی ایـشان مـجاز اسـت. استفـاده از بـلنـدگو در خارج از محیط سخنرانی و ستاد تبـلیغاتی ممنوع می باشد .
ماده 49 ـ اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی موظف اند قبل از شروع اخذ رأی ، هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی نامزدها را از محل شعب ثبت نام امحا نمایند و تـرتیبی اتخاذ کنند که در طول ساعات رأی گیری نیز محل اخذ رأی عاری از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها باشد .
ماده 50 ـ تشکیلات ستادهای تبلیغات انتخاباتی تنـها در مراکز بخشها ( اعم از اینکه مرکز بخش ، شهر یا روسـتا بـاشد ) شهرها و شهرستانها مـجاز بـوده و در شـهـرهای بـزرگ در هـر منطقه شـهرداری می توان یک محل به عنوان ستاد تبلیغاتی دایر کرد . قبل از تشکیل ستاد لازم اسـت مـحل ستـاد و نـام مسـئول آن به فرمانداری یا بخشداری اعلام گردد .
مـاده 51 ـ نـامزدهـای نـمایندگی باید طرفداران خـود را بـه نحو مقتضی توجیه نمایند تا از پاره کردن یا محو آثـار تبـلیغاتی سایر نامـزدها خـودداری کننـد و برعلـیه دیگر نـامزدهای انتـخابـاتی به هیچ طریقی تبلیغ ننمایند .
ماده 52 ـ شهرداریها می توانند با استفاده از امکانات محلی ، مکانهای مناسبی را برای الصاق و یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین نمایند .(بر اساس اصلاحیه قانون مصوب 95/3/3 مجلس شورای اسلامی بر اساس تبصره الحاقی به ماده 61 قانون؛ این ماده بدین شرح است: شهرداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها می توانند با استفاده از امکانات محلی، مکان های مناسبی اعم از ثابت یا سیار برای الصاق و یا ارائه آثار ثبلیغاتی نامزدها تعیین نمایند.)
ماده 53 ـ فرمانداران و بخشداران موظف اند از طریق نیروی انتظامی ، شهرداری و سایر مراجع محلی نسبت به امحای آثار تبلیغاتی که در محلهای ممنوع نصب شده اند ، اقدام نمایند . 

تبلیغات انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از روز پنجشنبه 24 بهمن آغاز می شود. در حوزه انتخابیه شهرستان های سقز و بانه، 14 داوطلب با هم برای تصاحب یک کُرسی رقابت می کنند. انتخابات دوم اسفندماه 98 در 220 شعبه برگزار می شود.


بازدید [ 99 ]
برچسب ها