گزارشات تصویری

جلسه شورای اداری شهرستان بانه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استاندار کردستان، نماینده سقز و بانه در مجلس و مدیران استانی و شهرستانی

جلسه شورای اداری شهرستان بانه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استاندار کردستان، نماینده سقز و بانه در مجلس و مدیران استانی و شهرستانی
جلسه شورای اداری شهرستان بانه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استاندار کردستان، نماینده سقز و بانه در مجلس و مدیران استانی و شهرستانی
جلسه شورای اداری شهرستان بانه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استاندار کردستان، نماینده سقز و بانه در مجلس و مدیران استانی و شهرستانی
جلسه شورای اداری شهرستان بانه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استاندار کردستان، نماینده سقز و بانه در مجلس و مدیران استانی و شهرستانی
جلسه شورای اداری شهرستان بانه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استاندار کردستان، نماینده سقز و بانه در مجلس و مدیران استانی و شهرستانی
جلسه شورای اداری شهرستان بانه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استاندار کردستان، نماینده سقز و بانه در مجلس و مدیران استانی و شهرستانی
جلسه شورای اداری شهرستان بانه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استاندار کردستان، نماینده سقز و بانه در مجلس و مدیران استانی و شهرستانی
جلسه شورای اداری شهرستان بانه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استاندار کردستان، نماینده سقز و بانه در مجلس و مدیران استانی و شهرستانی