اخبار بخشداری ها

سومین کارگاه تخصصی مهارت های ارتباطی برگزار شد

در سومین کارگاه تخصصی مهارتهای ارتباطی با موضوع نقش افکار در مهارتهای ارتباطی مطرح شد:

در سومین کارگاه تخصصی مهارتهای ارتباطی با موضوع نقش افکار در مهارتهای ارتباطی مطرح شد:

درسومین کارگاه تخصصی مهارتهای ارتباطی با موضوع نقش افکار در مهارتهای ارتباطی مطرح شد:

 

لازمه داشتن یک ارتباط موفق این است که ما ضمن شناخت موانع ارتباطی از تحریف های شناختی خود آگاهی پیدا کرده و درصدد رفع و حل این موانع براییم.

 

افکار ما به عنوان میانجی نقشی موثر در تجربیات احساسی و عاطفی و هیجانی ما ایفا می کند.

افکار تحریف شده و افکار غیرمنطقی ما می تواند زمینه ساز بروز تعارض در روابط بوده و از کیفیت روابط ما بکاهد.

بازدید [ 34 ]
برچسب ها