گزارشات تصویری

راهپیمایی باشکوه یوم الله 13 آبان 1398 در بانه

راهپیمایی باشکوه یوم الله 13 آبان 1398 در بانه
راهپیمایی باشکوه یوم الله 13 آبان 1398 در بانه
راهپیمایی باشکوه یوم الله 13 آبان 1398 در بانه
راهپیمایی باشکوه یوم الله 13 آبان 1398 در بانه
راهپیمایی باشکوه یوم الله 13 آبان 1398 در بانه
راهپیمایی باشکوه یوم الله 13 آبان 1398 در بانه
راهپیمایی باشکوه یوم الله 13 آبان 1398 در بانه