گزارشات تصویری

راهپیمایی باشکوه یوم الله 22 بهمن 1398 در بانه

راهپیمایی باشکوه یوم الله 22 بهمن 1398 در بانه
راهپیمایی باشکوه یوم الله 22 بهمن 1398 در بانه
راهپیمایی باشکوه یوم الله 22 بهمن 1398 در بانه
راهپیمایی باشکوه یوم الله 22 بهمن 1398 در بانه
راهپیمایی باشکوه یوم الله 22 بهمن 1398 در بانه
راهپیمایی باشکوه یوم الله 22 بهمن 1398 در بانه
راهپیمایی باشکوه یوم الله 22 بهمن 1398 در بانه