اخبار

فرمانداری بانه

شهرداری‌ها نباید صرفا بە کمک‌های دولتی متکی باشند

استاندار کردستان گفت: شهرداری‌ها برای ادارە خود و پیشبرد امور شهری نباید تنها بە کمک‌های دولتی متکی باشند.
شهرداری‌ها نباید صرفا بە کمک‌های دولتی متکی باشند
عبدالمحمد زاهدی در همایش شهرداران استان کردستان در شهر بانە  شهرداری‌ها را بە ایجاد درآمد پایدار تشویق کرد و افزود: سرانە ۲۹۰ هزار تومانی شهرداری‌ها رقم بسیار کمی است و شهرداری‌ها باید بە فکر جذب سرمایە بخش خصوصی باشند.
وی با بیان اینکە دغدغە و هدف همە مدیران باید ارتقا کیفیت زندگی شهروندان باشد ادامە داد: توصیە من بە شوراها و شهرداران استان این است کە در راستای تحقق این هدف حرکت کنند.
زاهدی ضمن قدردانی از تلاش‌های همە شهرداران و شوراها در چهار سال گذشتەگفت: دورە قبل، دوران دشواری بە سبب کاهش درآمدهای نفتی و رکود بخش ساختمان بود و همین امر درآمد شهرداری‌ها را کاهش داد.
وی ادامە داد: علی رغم همە مشکلات دولت در سال گذشتە بە شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان کمک‌های مالی قابل توجهی انجام داد.
استاندار کردستان در ادامە سخنان خود اعضای شوراها و شهرداران را بە وفاق و همدلی تشویق کرد و گفت: اعضای شوراها هر حرف و مشکلی داشتند آنرا صرفا در صحن شورا مطرح کنند و در صورت تصویب هر طرحی همە یک صدا از آن حمایت کردە و آن را بە عرصە عمومی انتقال ندهند.
وی با انتقاد از اینکە برخی از شهرهای استان هنوز سیمای روستایی دارند اظهار کرد: شهرداران تلاش کنند با نصب المان‌های شهری و ایجاد اماکن تفریحی مبلمان شهری خود را تغییر دهند.
زاهدی افزود: نصب المان‌های فرهنگی و بومی عاملی مهم در حفظ فرهنگ و هویت بومی منطقە بە شمار می‌رود.
استاندار کردستان  در خاتمە با یادآوری اینکە در انتخاب شهرداران باید از تجارب دورەهای قبل درس گرفت و اشتباهات را تکرار نکرد افزود: در این دورە شهردارانی انتخاب شوند کە مدیر، با تجربە، ریسک پذیر و قانون گرا باشند.

 

بازدید [ 78 ]
برچسب ها