کمیته آمایش و محیط زیست

آمایش و محیط زیست
1) بررسی و تایید برنامه های بلند مدت توسعه شهرستان در چهارچوب نظام برنامه ریزی استان و طرح آمایش ها
2) بررسی و تعیین فضاها و محورهای اولویت دار در توسعه استان بر اساس نتایج طرح پایه آمایش سرزمین در سطوح ملی و استانی
3) بررسی طرحهای توسعه و عمران،شهری (جامع و تفصیلی)ناحیه ای و مجموعه های شهری
4) بررسی طرحهای توسعه و عمران منطقه ای و سلسله مراتب خدمات شهری و روستایی در جهت ایجاد تعادل در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته
5) بررسی و تایید طرحهای ساماندهی جمعیت عشایری
6) تعیین اولویت رشد برای سطوح مختلف مراکز شهری
7) تعیین محتوای خدمات برتر در هر یک از سطوح مختلف مراکز شهری و روستایی
8) بررسی مکان یابی پروژه های بزرگ عمرانی (با عملکرد فرا شهرستانی و استانی ) با توجه به ملاحظات زیست محیطی و آمایش سرزمینی
9) بررسی و اظهار نظر نسبت به کاربری،تفکیک زمین و احداث هر گونه ساختمان و تاسیسات در خارج ازمحدوده قانونی و حریم (حوزه استحفاظی) شهرها
10) بررسی ،ارزیابی و جمع بندی دیدگاههای شهرستاندر خصوص مکان اجرای پروژه های ملی و ارایه دیدگاه ها و مراجع ذیربط
11) تعیین نواحی و قلمروهای حفاظتی و دارای اکوسیستم های خاص در سطح شهرستان
12) بررسیهای مربوط به جمعیت شهرستان شامل پیش بینی های کمی و نحوه پراکندگی و استقرار (شهری- روستایی(
13) نظارت بر عملکرد کمیسیون ماده 15 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
14) سایر وظایف ارجاعی کمیته برنامه ریزی
15) پیگیری و نظارت بر اجرای تصویب نامه دولت سبز در دستگاههای اجرایی

 

اعضای کمیته آمایش و محیط زیست

1

معاون فرماندار ( رئیس )

2

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست

3

رئیس اداره مسکن و شهرسازی

4

رئیس اداره راه و ترابری

5

مدیر سازمان جهاد کشاورزی

6

فرمانده ارشد نیروهای مسلح منطقه

7

مدیر امور آب

8

دو نفر صاحب نظر از اعضای هیات علمی دانشگاه

9

صنایع و معادن

10

بنیاد مسکن

11

میراث فرهنگی

12

ایرانگردی و جهانگردی

13

یکی از مسئولین ستادی فرمانداری به انتخاب فرماندار با حق رای

14

منابع طبیعی شورای اسلامی شهرستان اداره اطلاعات

15

آموزش و پرورش نظام مهندسی دفتر فنی فرمانداری

16

نماینده قانونی تشکل های غیر دولتی زیست محیطی

17

دفتر برنامه ریزی فرمانداری امور اجتماعی فرمانداری

 

بازدید [ 1984 ]
برچسب ها