کمیته آموزش و پرورش

آموزش وپرورش
1) بررسی وتلفیق برنامه های بلند مدت ومیان مدت توسعه آموزش وپرورش در چهارچوب برنامه های توسعه کشور،آمایش،توسعه وعمران استان به منظور تعمیم آموزش عمومی به کلیه افراد لازم التعلیم و ایجاد فرصت برابردر کلیه سطوح آموزشی وارتقای کیفیت آن
2) پیشنهاد بودجه سالانه آموزش وپرورش در چهار چوب بخشنامه ها ودستورالعمل تهیه وتنظیم بودجه سالانه کشور واستان
3) تدوین اولویتهای پژوهشی آموزش وپرورش در کلیه سطوح وارایه به کار گروه پژوهشی،آمارو فن آوری اطلاعات
4) بررسی راهکارها وارایه پیشنهاد های مناسب درزمینه های زیر:
الف: بهبود مدیریت منابع و استفاده کارآمد از ظرفیتها وامکانات موجود در آموزش و پرورش
ب: اصلاح ساختار نیروی انسانی در راستای ارتقای کیفیت و افزایش کارایی آنها در چهار چوب سیاستهای مصوب
پ: سازماندهی کمکها و جذب منابع غیر دولتی در چهار چوب سیاستهای آموزش وپرورش
ت: تامین زمینهای مورد نیاز با کاربری آموزشی و پرورشی

 

بازدید [ 1982 ]
برچسب ها