کمیته اجتماعی

اجتماعی
1) بررسی وتلفیق برنامه های بلند مدت و میان مدت بخشهای مرتبط با وظایف کار گروه در چهار چوب برنامه های توسعه کشور و طرحهای آمایش،توسعه و عمران شهرستان
2) پیشنهاد بودجه سالانه بخشهای مرتبط با وظایف کار گروه در چهار چوب بخشنامه ها و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه سالانه کشور
3) تدوین اولویتهای پژوهشی در امور اجتماعی و ارایه پیشنهاد به کار گروه پژوهش ،آمار فناوری اطلاعات
4) بررسی راهکارها وارایه پیشنهادهای مناسب در زمینه های زیر:
الف: مسایل و مشکلات اجتماعی شهرستان و استفاده مطلوب از امکانات موجود در بخشهای ذیربط
ب: رفع ناهنجاریهای اجتماعی
پ: واگذاری وظایف و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای دولتی به بخش غیر دولتی ومراجع ذیربط
ت: خروج افراد نیازمند ازپوشش حمایتی از طریق ایجاد فرصتهای اشتغال و توانمند ساختن آنها
ث: جمع آوری وساماندهی متکدیان،کودکن خیابانی و افراد ولگرد و بی سرپرست

بازدید [ 2022 ]
برچسب ها