کمیته اشتغال و سرمایه گذاری

اشتغال و سرمایه گذاری
1) بررسی و تلفیق برنامه های بلند مدت و میان مدت بخش اشتغال و آموزش فنی وحرفه ای در چهار چوب برنامه های توسعه کشور و طرحهای آمایش و توسعه عمران استان و شهرستان
2) پیشنهاد بودجه سالانه بخش آموزش فنی وحرفه ای در چهارچوب بخشنامه ها و دستور العمل تهیه و تنظیم بودجه کشور
3) نظارت بر عملکرد مناطق آزاد تجاری،ویژه اقتصادی و بازارچه های مرزی وفعالیت های مرکز آموزش فنی و حرفه ای و حل مسائل ومشکلات ناشی از عملکرد این مرکز
4) تهیه گزارش های تفصیلی و موردی در خصوص بازار کار شهرستان وارایه راه حل برای کاهش میزان بیکاری در سطح شهرستان
5) ایجاد اطلاعات مربوط به انواع سپرده ها نزد سیستم بانکی شهرستان و عملکرد سیستم بانکی در خصوص تسهیلات اعطائی در شهرستان
6) تهیه گزارشهای تحلیلی مقطعی در زمینه سرانه انواع سپرده ها ، تسهیلات اعطایی بانکها در سطح شهرستان و مقایسه آن با سطح استان
7) تدوین اولویتهای پژوهشی در امور اشتغال،سرمایه گذاری و آموزش فنی وحرفهای و ارایه پیشنهاد به کار گروه پژوهش،آمار و فناوری اطلاعات
8) بررسی راهکارها و ارایه پیشنهاد های مناسب در زمینه های زیر :
الف: تعیین فعالیتهای اولویت دار از نظر استفاده از تسهیلات و اعتبارات بانکی(تکلیفی و غیر تکلیفی)با رعایت اولویت اعطایی امتیازات ویژه به ایثارگران
ب: توزیع تسهیلات تکلیفی پیش بینی شده در قوانین بودجه و سایر مقررات با رعایت اولویت برای ایثارگران با هدف جذب سرمایه یا توسعه اشتغال
پ: شناسایی امکانات و محدودیتهای فنی و حرفه ای استان در زمینه های مختلف و تشویق بخش غیر دولتی برای ایجاد مراکز آموزش فنی وحرفه ای
ت: ایجاد هماهنگی در سیاستها و خط مشیهای اجرایی آموزش فنی وحرفه ای استان
ث: جذب مشارکتهای مردمی در امر سرمایه گذاری در بخشهای مختلف
ج: بررسی وضعیت عرضه و تقاضای نیروی انسانی در بازار کار شهرستان و سیاستهای اشتغال
چ: پیشبرد اهداف آموزش فنی وحرفه ای استان
ح: هماهنگی در زمینه ایجاد اشتغال در مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته استان

بازدید [ 2287 ]
برچسب ها