کمیته بانوان و جوانان

بانوان و جوانان
1) شناسایی مسایل،مشکلات ومفصلات بانوان و جوانان شهرستان
2) برنامه ریزی برای رفع مسایل و مشکلات بانوان و جوانان شهرستان
3) برنامه ریزی برای تقویت مشارکت همه جانبه زنان و جوانان شهرستان
4) هدایت،هماهنگی و نظارت بر عملکرد نهادها و سازمانهای مرتبط با امور بانوان و جوانان شهرستان

بازدید [ 2034 ]
برچسب ها