کمیته توسعه صادرات

توسعه صادرات
1) ایجاد هماهنگی وارایه راهکارهای اجرایی برای توسعه صادرات غیر نفتی استان
2) نظارت وارزیابی فعالیتهای دستگاههای اجرایی وسازمانهایی که در زمینه صادرات فعالیت میکنند
3) تدوین اولویتهای پژوهشی در امور توسعه صادرات و ارایه به کار گروه پژوهش،آمار و فن آوری اطلاعات
4) بررسی راهکارها و ارایه پیشنهادهای مناسب در زمینه های زیر:
الف: تنظیم خط مشیهای صادرات شهرستان وتعیین کمکها و تسهیلات قابل ارایه به بخش صادرات ورفع مشکلات وموانع آن
ب: توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی استان و شهرستان
پ: تشویق وترغیب صادرکنندگان کالا وخدمات به دریافت استانداردها وگواهینامه های مرسوم در تجارت بین المللی واستفاده از روشهای نوین در مبادله کالا که قابلیت رقابت تولیدات کشور را افزایش میدهد
ت: افزایش سهم بخش (غیر دولتی)در تجارت خارجی استان با تاکید بر تشکلهای تعاونی
ث: حضور تولید کنندگان وصادرکنندگان کالا و خدمات در نمایشگاههی بین المللی در داخل وخارج از کشور
ج: بازنگری در قوانین ومقررات تجاری با هدف تسهیل صادرات و پیشنهاد آن به مراجع ذی ربط
چ: فراهم نمودن تسهیلات لازم برای ترانزیت کالاها و خدمات
ح: تشویق توسعه سرمایه گذاری استان در امر صادرات از طریق شناخت قابلیتها،امکانات،توانمندیها و مزیتهای نسبی استان
خ: راه اندازی شبکه اطلاع رسانی بازرگانی داخلی و بین المللی
د: تاسیس وحمایت از صندوقهای غیر دولتی توسعه صادرات در استان

بازدید [ 1946 ]
برچسب ها