کمیته زیربنایی و عمران

زیر بنایی و عمران
1) بررسی وتلفیق برنامه های بلند مدت و میان مدت بخشهای راه و ترابری،پست و مخابرات،انرژی،عمران شهری،روستایی و عشایری شهرستان به استثنای وظایف مربوط به کار گروه آمایش و محیط زیست در چهار چوب برنامه های توسعه و عمران شهرستان
2) پیشنهاد بودجه بخشهای راه و ترابری،پست و مخابرات،انرژی،عمران شهری،روستایی و عشایری شهرستان در چهار چوب بخشنامه ها و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه سالانه کشور
3) ایجاد هماهنگی و وحدت برنامه ریزی و تصمیم گیری در عمران روستایی و مدیریت و نگهداری تاسیسات روستایی
4) بررسی مطالعات انجام شده در خصوص توجیه فنی،اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی پروژه های عمرانی جدید شهرستان و اعتبارات مورد نیاز آنها
5) شناسایی و تدوین اولویتهای پژوهشی در امور زیر بنایی و عمران و ارایه کار گروهی پزوهش،آمار و فناوری اطلاعات
6) بررسی پیشنهادها و ارایه راهکارهای مناسب در زمینه های زیر:
الف: کنترل و نظارت بر حمل و نقل جاده ای کالا و مسافر
ب: انرژی و هماهنگی در توسعه سیستم گازرسانی و انتقال و پخش فرآورده های نفتی
پ: کاهش انحصارات و گسترش رقابت در امور تصدی در بخش در بخش پست و مخابرات
ت: ارتقای بهره وری و افزایش ایمنی در فعالیتهای مختلف حمل و نقل
ث: تشویق و توسعه سرمایه گذاریهای مردمی در بخشهای مرتبط
ج: تاسیسات جانبی در حریم راهها
چ: جذب کمکها و مشارکتهای مردمی برای اقدامات عمرانی بخش مربوط و توضیع مناسب آنها

 

اعضای کمیته زیربنایی و عمران

 

1

معاون فرماندار ( رئیس )

2

رئیس اداره راه و ترابری ( دبیر )

3

رئیس شرکت مخابرات

4

رئیس سازمان جهاد کشاورزی

5

رئیس اداره حفاظت محیط زیست

6

رئیس اداره گاز

7

رئیس سازمان حمل و نقل و پایانه ها

8

مدیر امور برق

9

رئیس نمایندگی مسکن و شهرسازی

10

دفتر فنی فرمانداری

11

مدیر امور آب

12

مدیر شرکت آب و فاضلاب شهری

13

رئیس اداره منابع طبیعی

 

بازدید [ 2140 ]
برچسب ها