کمیته شهرسازی و معماری

شهرسازی و معماری
1) بررسی و تلفیق برنامه های بلند مدت طرحهای توسعه و عمران در چهارچوب برنامه های توسعه و طرحهای آمایش و توسعه و عمران استان
2) انجام وظایف مربوط به طرحهای توسعه و عمران شهری ، مجموعه های شهری و طرحهای جامع ناحیه ای و سایر طرحها و ضوابطی که به موجب آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه عمران محلی ، ناحیه ای ، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 1378
3) انجام وظایف محول شده به شورای شهرسازی شهرستان در اجرای بند (ب) ماده 137 قانون در قالب دستورالعمل "اصول کلی ضوابط و مقررات هویت بخشی به سیما و کالبد شهرها و روستاهای کشور" در طول برنامه سوم
4) تدوین اولویتهای پژوهشی در امور شهرسازی و معماری به منظور ارایه به کار گروه پژوهش ،آمار و فناوری اطلاعات
5) بررسی پیشنهاد و ارایه راهکارهای مناسب در زمینه های زیر:
الف: ایجاد هماهنگی لازم بین بخشهای موثر در اجرای طرحهای جامع شهرها و برنامه های توسعه و عمران ناحیه ای برای رفع موانع اداری،مالی و اجرایی طرحهای یاد شده
ب: طرحهای هادی روستایی و تغییرات بعدی آنها
پ: طرحهای توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهر و روستایی
ت: طرحهای مربوط به نحوه پراکندگی و استقرار جمعیت شهری و روستایی در چهار چوب توسعه و عمران استان و شهرستان

اعضای کمیته شهرسازی و معماری

1

معاون فرماندار ( رئیس )

2

رئیس نمایندگی مسکن و شهرسازی ( دبیر )

3

مدیر آب و فاضلاب شهری

4

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست

5

مدیر سازمان جهاد کشاورزی

6

رئیس شهرک صنعتی

7

رئیس اداره راه و ترابری

8

رئیس دفتر فنی فرمانداری

9

رئیس میراث فرهنگی

10

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

11

شهردار

12

بنا به تشخیص رئیس کارگروه حسب مورد از روسای شورای اسلامی شهر و شهرستان برای شرکت در جلسه بدون حق رای دعوت بعمل آید.

بازدید [ 1929 ]
برچسب ها