کمیته صنعت و معدن

صنعت ومعدن
1) بررسی و تلفیق برنامه های بلند مدت بخشهای صنعت و معدن شهرستان در چهار چوب برنامه های توسعه کشور واستان وطرحهای آمایش وتوسعه وعمران استان
2) پیشنهاد بودجه سالانه بخشهای صنعت ومعدن استان در چهارچوب بخشنامه ها ودستورالعمل تهیه وتنظیم بودجه سالانه استان
3) تدوین اولویتهای پژوهشی در امور صنعت و معدن و پیشنهاد آن به کار گروه پژوهش،آمار وفن آوری اطلاعات
4) بررسی پیشنهادها و ارایه راهکارهای مناسب در زمینه های زیر:
الف: توسعه فعالیتهای معدنی شهرستان با تاکید بر رفع نیازهای استان
ب: صادرات فراورده های معدنی استان
پ: حمایت از تولیدکنندگان بخش صنعت ومعدن از طریق توسعه مشارکت مردمی،فراهم آوردن امکانات زیر بنایی،تسهیلات اعتباری و واگذاری با هدف اصلاح ساختار صنعتی شهرستان
ت: خطوط توسعه صنایع کوچک،دستی وروستایی،تکمیلی و تبدیلی کشاورزی و ایجاد زمینه لازم جهت گسترش صنایع دستی وفرش
ث: جهت گیری سرمایه گذاریهای جدید در بخش صنعت ومعدن با توجه به پتانسیلها وقابلیتها
ج: مسایل زیست محیطی ناشی از گسترش و توسعه صنعت ومعدن
چ: اصلاح قوانین و مقررات در جهت اتخاذ تسهیلات لازم و رفع موانع و مشکلات توسعه بخش صنعت و معدن (بصورت پیشنهاد به کار گروه استان

اعضای کمیته صنعت و معدن

1

معاون فرماندار ( رئیس )

2

رئیس اداره تعاون ( دبیر )

3

رئیس اداره کار و امور اجتماعی

4

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست

5

رئیس سازمان جهاد کشاورزی

6

یکی از روسای بانک های شهرستان بانه به انتخاب گروه

7

رئیس یا معاون شبکه بهداشت و درمان

8

رئیس اداره منابع طبیعی

9

رئیس اداره بازرگانی

10

رئیس اتاق تعاون بدون حق رای

11

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معدن

12

رئیس خانه صنعت و معدن

13

دو نفر از صاحب نظران و نمایندگان تشکل های خصوصی و تعاونی و بخش صنعت و معدن به انتخاب کارگروه

 

بازدید [ 2114 ]
برچسب ها