گزارشات تصویری

راهپیمایی حمایت از نظام جمهوری اسلامی ايران و مخالفت با اقدامات خصمانه آمریکا عليه كشورمان امروز جمعه بعد از نماز عبادی - سياسی برگزار شد

راهپیمایی حمایت از نظام جمهوری اسلامی ايران و مخالفت با اقدامات خصمانه آمریکا عليه كشورمان امروز جمعه بعد از نماز عبادی - سياسی برگزار شد
راهپیمایی حمایت از نظام جمهوری اسلامی ايران و مخالفت با اقدامات خصمانه آمریکا عليه كشورمان امروز جمعه بعد از نماز عبادی - سياسی برگزار شد
راهپیمایی حمایت از نظام جمهوری اسلامی ايران و مخالفت با اقدامات خصمانه آمریکا عليه كشورمان امروز جمعه بعد از نماز عبادی - سياسی برگزار شد
راهپیمایی حمایت از نظام جمهوری اسلامی ايران و مخالفت با اقدامات خصمانه آمریکا عليه كشورمان امروز جمعه بعد از نماز عبادی - سياسی برگزار شد
راهپیمایی حمایت از نظام جمهوری اسلامی ايران و مخالفت با اقدامات خصمانه آمریکا عليه كشورمان امروز جمعه بعد از نماز عبادی - سياسی برگزار شد