گزارشات تصویری

مراسم باشکوه جشن انقلاب با حضور فرماندار و مسولان شهرستان بانه، اعضای شوراهای اسلامی، مردم و دانش آموزان روستاهای بخش مرکزی در روستای میرآباد

مراسم باشکوه جشن انقلاب با حضور فرماندار و مسولان شهرستان بانه، اعضای شوراهای اسلامی، مردم و دانش آموزان روستاهای بخش مرکزی در روستای میرآباد
مراسم باشکوه جشن انقلاب با حضور فرماندار و مسولان شهرستان بانه، اعضای شوراهای اسلامی، مردم و دانش آموزان روستاهای بخش مرکزی در روستای میرآباد
مراسم باشکوه جشن انقلاب با حضور فرماندار و مسولان شهرستان بانه، اعضای شوراهای اسلامی، مردم و دانش آموزان روستاهای بخش مرکزی در روستای میرآباد
مراسم باشکوه جشن انقلاب با حضور فرماندار و مسولان شهرستان بانه، اعضای شوراهای اسلامی، مردم و دانش آموزان روستاهای بخش مرکزی در روستای میرآباد
مراسم باشکوه جشن انقلاب با حضور فرماندار و مسولان شهرستان بانه، اعضای شوراهای اسلامی، مردم و دانش آموزان روستاهای بخش مرکزی در روستای میرآباد
مراسم باشکوه جشن انقلاب با حضور فرماندار و مسولان شهرستان بانه، اعضای شوراهای اسلامی، مردم و دانش آموزان روستاهای بخش مرکزی در روستای میرآباد
مراسم باشکوه جشن انقلاب با حضور فرماندار و مسولان شهرستان بانه، اعضای شوراهای اسلامی، مردم و دانش آموزان روستاهای بخش مرکزی در روستای میرآباد