گزارشات تصویری

همزمان با سراسر کشور صبح امروز مراسم گرامیداشت حماسه 9 دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در بانه برگزار شد.

همزمان با سراسر کشور صبح امروز مراسم گرامیداشت حماسه 9 دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در بانه برگزار شد.
همزمان با سراسر کشور صبح امروز مراسم گرامیداشت حماسه 9 دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در بانه برگزار شد.
همزمان با سراسر کشور صبح امروز مراسم گرامیداشت حماسه 9 دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در بانه برگزار شد.
همزمان با سراسر کشور صبح امروز مراسم گرامیداشت حماسه 9 دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در بانه برگزار شد.
همزمان با سراسر کشور صبح امروز مراسم گرامیداشت حماسه 9 دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در بانه برگزار شد.